تبلیغات
انقلاب وامام خامنه ای - رابطه تربیتی معاد

انقلاب وامام خامنه ای

                                               بنام  خدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       رابطه تربیتی                                                                                                                                                                                                                              معاد                                                                                                                                                                                                                              

 


  بدون ترد ید ایمان به معاد نقش بسزائی دراعمال ادمی دارد زیرا اعمال ور فتارانسان درحقیقت ازعقاید ومیزان درجه ایمان اوسرچشمه میگیرند وبه تعبیر دیگرسیرو وسلوک انسان ارتباط محکمی بادیدگاه ونظراونسبت به جهان وهستی دارد.              

کسیکه معتقدبه معاداست ،میداند تمام اعمال او بدون استثناء درمحکمه عدل پرودگار ،که عالم ،به همه اموراست ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت وبراساس انچه کرده است خوب یا بد نتیجه اعمال خودرادریافت میکند ؛ همچنین اعتقاد دارد کارهایی که انجام داده  است محفوظ و در روز قیامت با اوخواهدبود؛
                                                                                                                               
   بدون شک چنین شخصی تنهادرصدداصلاح نفس خودنیست،بلکه اوتمام همّتش را صرف اصلاح نفس خود خوااهد کرد ودنیا در نظرش پست و بیمقدار  خواهد بود «الهّم لاتجعل الدّنیا اکبر همّتی» «پروردگارا دنیا را بزرگترین آرزوی من قرار نده »حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فلاح الساحل س202،بحار ج83،س85؛او نه تنها بفکراصلاح خود درراستای عبودیت خواهد بود، بلکه انحراف جامعه از مسیر حق، غم جانکاه قلب ودلش خواهد شد؛چرا که به یقین میداند «الله یبدء الخلق ویعیده ثم الیه ترجعون»«خداوند افرینش را اغز می کنند،وسپس انرا بازمی گرداند وسما بسووی او بزگردانده میشوید.»  ایه11سوره مبارکه روم .                                                                                                                                     همانگونه که انسان دردنیاازچیزیکه مسموم کننده است، پرهیزمیکند وتلاش میکند ازچیزی استفاده کند که برای او نافع میباشد؛اگر این انسان به حیات پس از مرگ وعالم اخرت معتقد باشد وبداند که  در ان روز اعمال وکردارش مورد بررسی ومداقّه قرارمیگیرد وبلک
ه هرانچه کرده است ازنیک وبد رادرانجا حاضر خواهددید ؛تمام سعی خودرا برای تربیت خود واصلاح جامعه بکار خواهد بست.       بنابراین ایمان به قیامت بیشترین نقش رادراصلاح ساختارروحی واخلاقی وهمچنین اعمال وافعال انسان ایفاءکند.....

              
نوشته شده در شنبه 20 آبان 1391ساعت 11:01 ق.ظ توسط احمد محمدی| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin